DNEVNI CENTAR BERANE

JU „Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Berane“, kao ustanova socijalne i dječije zaštite na lokalnom nivou, obavlja djelatnost u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječijoj zaštiti, Zakonom o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama, Statutom Dnevnog centra i Odlukom o osnivanju JU „Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Berane“. Ustanova predstavlja socijalni servis za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju, u kome se pruža široka lepeza usluga (socijalizacija, njega, socijalna i medicinska rehabilitacija, osposobljavanje za samostalnost u aktivnostima dnevnog života, slobodne aktivnosti, podrška roditeljima) i vaspitno-obrazovni rad u kojem se stiču vještine neophodne za svakodnevni život.

Broj korisnika

Korisničko pravo Dnevnog centra imaju djeca i omladina sa smetnjama i teškoćama u razvoju od 3 do 27 godina. Na osnovu rješenja Komisije za usmjeravanje JU Centar za socijalni rad Berane i Andrijevica donosi rješenje kojim se utvrđuje pravo na boravak djeteta u JU Dnevni centar.

Maksimalni kapacitet Dnevnog centra je 30 korisnika.

Objekat

Dnevni centar obavlja svoju djelatnost u zgradi koja je izgrađena 2013. godine, u ul. Dragiše Radevića br. 4. Zgrada u potpunosti odgovara potrebama korisnika i ima: prostorije za individualni i grupni rad, salu za fizikalnu terapiju, senzornu sobu, trpezariju i kancelarije za administraciju.
Ukupna površina objekta je 300 m².

Tehnička opremljenost

Kada je u pitanju tehnička opremljenost, može se reći da Dnevni centar posjeduje veoma dobru opremu za rad sa djecom i omladinom sa smetnjama u razvoju, mada se tokom rada, a u cilju unaprjeđenja istog, nastoji utvrditi šta je još potrebno. Pored edukativnog materijala ustanova posjeduje i specijalni logopedski set, neurofeedback aparat, asistivnu tehnologiju, senzornu sobu, brojne uređaje za fizikalnu rehabilitaciju a u planu je nabavka još posebne opreme.

PITAJTE NAS

Rado ćemo odgovoriti na sva pitanja!